BHC21 MAN 2

Boosting Human Capital in the 21st Century

Prioritaire as

Technologische en Sociale Innovatie

Specifieke doelstelling

Sociale innovatie

Lead partner

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen

Contact

Diana Faifer
01/04/2019

Startdatum

31/01/2023

Einddatum

3 760 208 €

Budget van het project

2 256 125 €

EFRO bijdrage

60%

EFRO bijdrage (%)

Gemeenschappelijke uitdaging

De werkloosheidsgraad onder de laaggeschoolden (niveau 1-2 in het EU-kwalificatiekader) in het 2 Zeeën-gebied blijft hoog, terwijl het aantal vacatures in de industrie blijft toenemen, onder meer in de maakindustrie. Een veel voorkomende oorzaak is de kloof tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, hetzij omdat er niet genoeg werkzoekenden zijn met de nodige vaardigheden om de openstaande vacatures in te vullen, hetzij omdat de eisen van werkgevers niet aansluiten bij de competenties van werkzoekenden.

Om dit reden is het belangrijk te investeren in training en opleiding. Hoe dan ook, in de industrie wordt te weinig rekening gehouden met de vele belemmeringen die laaggeschoolden ondervinden in hun leerproces. Met dit project willen de BHC21 partners een antwoord bieden op deze uitdagingen door de bestaande technische trainingen te optimaliseren met de hulp van innovatieve leertechnologieën.

Resultaten

Het resultaat van het project is een generiek trainingsmodel dat de nieuw ontwikkelde motivatietechnieken en innovatieve leermiddelen integreert. Dit model wordt door de partners getest en gevalideerd in de dagelijkse praktijk. Aan de hand van een beslissingsboom zullen bedrijven en opleidingscentra innovatieve leermiddelen op maat kunnen selecteren en integreren in hun eigen opleiding.

Het project wil ook een nieuw competentieprofiel en ‘train the trainer’- programma ontwikkelen voor de instructeurs/mentoren die aan de slag zullen gaan met het generieke trainingsmodel.

Doelstelling

Het project BHC21 wil bijdragen tot de ontwikkeling van efficiëntere en effectievere technische opleidingen voor laaggeschoolden. Daartoe zal het project een generiek BHC21-opleidingsmodel ontwikkelen dat

(a) gebruik maakt van innovatieve leertechnologieën die toegepast zullen worden door kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) en

(b) nieuwe methodieken om laaggeschoolden te informeren en motiveren over jobs in de industrie.

Het model zal bottom-up worden ontwikkeld, via een proces van co-creatie waarbij bedrijven, cursisten, (publieke) tewerkstellingsorganisaties, kenniscentra, opleidingscentra betrokken zijn. De partners hebben de ambitie om enerzijds de laaggeschoolden te versterken met de juiste vaardigheden om jobs in de industrie aan te kunnen en anderzijds om een leercultuur bij de werkgevers teweeg te brengen.

Transnationale meerwaarde

Grensoverschrijdende samenwerking maakt het mogelijk om het BHC21-opleidingsmodel te ontwikkelen en te testen binnen het 2 Zeeën-gebied, ongeacht het nationale wettelijke of onderwijskader. Door grensoverschrijdend te werken, maar met een gezamenlijke focus op KMO's in de verwerkende industrie, kan rekening worden gehouden met alle lokale factoren die van invloed kunnen zijn op de uitrol van het model. Dit is bijzonder geschikt omdat veel productiebedrijven in het 2 Zeeën-gebied deel uitmaken van grensoverschrijdende waardeketens. Een verhoging van de vaardigheden van hun werknemers verhoogt ook het mondiale
concurrentievermogen van deze waardeketens. De projectpartners brengen hun expertise in en bieden toegang tot complementaire technologische, pedagogische of organisatorische kennis uit hun regio. Vanuit deze pool van expertise verzamelt de kennisuitwisseling test-/pilootresultaten uit elke regio en verwerkt deze in een nieuw opleidingsmodel. Een gemeenschappelijke methodologie garandeert de vergelijkbaarheid van de resultaten.

Onze partners

Organisaties uit België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk vormen het partnerschap van dit project.

Contact
Project partners
Observer partners